Det är svårt att mäta hur läsbar en text är. Det finns bra forskning som visar hur man läser, och det finns viss forskning om vad som gör en text lätt eller svår, men oftast är det en blandning av olika faktorer som försvårar läsningen.

Det absolut största hindret att komma över är dock en begränsad förförståelse för ämnet. Om jag läser en text som handlar om språk så
har jag stor förkunskap, och det är sannolikt att jag inte tycker att den är
lika svår som en text om till exempel teknik eller filosofi där jag har liten
förkunskap. Det kan verka självklart, men ändå produceras så många texter där det inte tas någon hänsyn till mottagarens brist på förkunskap.

Jag stötte på ett exempel på detta nyligen när jag fick bolånepapper
från min bank. I vanliga fall när jag möter språk så analyserar jag intressanta aspekter av det. Men med en hög bankpapper framför mig förvandlades jag till en frustrerad användare. Och problemet var min bristande förförståelse.

Texter i arbetslivet ingår ofta i en så kallad textkedja. Det innebär att en text kan hänga ihop med en (eller flera) andra texter, till exempel genom hänvisningar till varandra. För en insatt kan textkedjan vara uppenbar, men för den som saknar förkunskap blir det som en mur till texten. Med fem olika bankdokument framför mig var det uppenbart att detta var en textkedja som jag hade en liten förståelse för. Det var för mig helt omöjligt att förstå hur all dokumentation hängde ihop.

Det är ju så klart svårt som skribent att veta hur mycket, eller lite, läsaren vet. Men det är bra att se på sina texter med väldigt kritiska ögon, och försöka förutse vad mottagaren kan tycka är svårt. Skickar man, som
min bank, flera olika dokument så kan man till exempel skicka med en förteckning över dokumenten med en förklaring vad de är till för och hur de hänger ihop. På det sättet skulle skribenten ha hjälpt mig att öka min förståelse så att jag lättare hade kunnat navigera texterna. Ett annat sätt att öka förförståelsen är att förklara terminologi och att undvika interna förkortningar och jargong.

Så anta inte att din läsare förstår, utan förklara. Låt gärna någon som inte är insatt i ämnet läsa igenom din text. Ingen blir frustrerad av att en text är för enkel, men många av en text som är rörig och svår.