Blog Image

Textkomp(is)

“Man måste ju bevara språket”

Klarspråk Posted on Sun, March 17, 2019 15:13:01

Jag har mött en hel del människor som arbetar med myndighetsutövning, alltså människor som i sin yrkesroll representerar staten och som ska upprätthålla de demokratiska värden som vi som medborgare har kommit överens om. En av våra demokratiska rättigheter är rätten att förstå myndighetsinformation. Ett regelverk för detta är till exempel språklagen, men det finns fler källor som informerar dem som arbetar för staten hur de ska kommunicera med medborgare, och ändå möter jag så ofta människor som säger så här:

Det finns många problem med den här synen på språk. Här är några:

1. Din föreställning om att språket utarmas baseras på känsla, inte på fakta.

Det svenska språket löper ingen större risk att försvinna, och de risker som finns ligger inte på ordnivå. Föreställningen att ord som man själv gillar försvinner är högst personlig och inte alltid förankrad i forskning.

2. Din föreställning om vad som är korrekt.

Det som du lärde dig i skolan kanske inte längre gäller. Språket har gått vidare men du står kvar. Det är en Sisyfosuppgift att sträva emot språkutveckling. Andra språkanvändare är helt enkelt inte intresserade av din känsla för vad som är korrekt.

Men? Det som är korrekt är väl korrekt? Nej! Det är användare som styr språket. När vi som språkgemenskap i stort accepterar en förändring så blir
den till slut korrekt. Om det känns jobbigt att acceptera så utmanar jag dig till att börja säga i, istället för ni, det var nämligen korrekt förr.

3. Tanken att du i din yrkesroll har ett ansvar att bevara språket.

Det finns de som har som yrke att bevara språket. De är utbildade och kunniga och vet vad man bör fokusera på. Om det inte uttryckligen står i din yrkesbeskrivning att det är en del av ditt jobb så är det alltså inget som du ska syssla med. Troligtvis för att du inte har kunskapen.

Men, har inte alla rätt till språket då? Jovisst, men språkbevarande insatser får man syssla med på fritiden. Det finns många initiativ som man kan ta del av där det ivrigt diskuteras hur det står till med språket. I dessa grupperingar går det utmärkt att bevara vilka ord man vill. På fritiden är det din fulla rätt att blogga, skriva debattartiklar, oroa dig för språkets välmående och svänga dig med svåra ord, men i ditt arbete är det inte alltid lämpligt, speciellt inte om du representerar staten. Då ska du uttrycka dig enkelt. Det är lag på det.Vad är klarspråk?

Klarspråk Posted on Tue, September 11, 2018 10:50:01

Klarspråk kallas ett sätt att skriva där du fokuserar mer på den som ska läsa texten än dig själv som skribent. Det är mottagaranpassat språk. Som skribent har du alltså ansvaret att sätta dig in i vem din läsare är och försöka undvika att skriva på ett sätt som kan vara svårt. Om du till exempel skriver en forskningsartikel som ska vara med i en facktidning så kan du anta att läsaren kan förstå viss terminologi. Ska du istället publicera din artikel i en dagstidning med en bredare publik så får du förklara terminologin mer. Det som är självklart och enkelt för dig kanske inte är det för andra.

En vanlig föreställning om klarspråk är att det skulle vara ett enkelt ”barnspråk”, det är det alltså inte. Det är ett sätt att hjälpa läsaren genom texten och att inte krångla till saker i onödan.

Måste du skriva klarspråk?

I Sverige har vi en språklag som reglerar det svenska språkets ställning. I den hittar man den så kallade klarspråksparagrafen. Där står att språket i offentlig förvaltning ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Vad det innebär är att alla som kommunicerar med medborgare från offentlig sektor (till
exempel myndigheter, kommun och landsting) måste skriva så att folk
förstår. De får inte förvilla eller försvåra för läsaren. Det offentliga har alltså en skyldighet att skriva klarspråk, men även för den privata sektorn är det naturligtvis en vinst med att skriva texter som folk fattar.

Att skriva vårdat, enkelt och begripligt

Det kan var svårt att tolka vad språklagens vårdat, enkelt och begripligt innebär. Men kort kan man säga att vårdat språk följer den officiella språkvårdens rekommendationer. Här gäller det alltså att hänga med. Det som ansågs vårdat förr kanske inte är vårdat i dag. Man måste till exempel ta ställning till de, dem och dom. I dag anses de och dem de vårdade formerna, men det kan vara en tidsfråga innan det ändras. Och även här man måste se till målgruppen som det primära. Om du vet att din målgrupp har svårt för de och dem då kanske det är bättre att skriva dom ändå.

Med enkelt språk menar man att man ska använda enkla vanliga former av ord och att man ska förklara terminologi om man måste använda det. Det är alltså inte bra att skriva erhålla när man kan välja ordet . Man bör också undvika att skriva skall, ska går utmärkt. Meningsstrukturen är också
viktig. En text bör inte ha långa krångliga meningar, utan korta och tydliga.

Begripligt då? Med det menar man till exempel att en text ska innehålla den information som läsaren behöver i den ordning som läsaren behöver det. Återigen är det textens mottagare som är i fokus.

Varför klarspråk?

Det finns många bra argument till att skriva klarspråk, men framför allt är det en demokratisk rättighet att kunna ta till sig information från samhället. Det bygger också upp din läsares förtroende för dig och din verksamhet.

Det är lönsamt att skriva klarspråk. En tydlig och genomarbetad text leder
till färre följdfrågor. Om du lägger mycket tid på att förklara vad du har skrivit så är din text troligtvis inte så tydlig. Tänker du på att skriva tydliga texter inom verksamheten så sparar du tid för medarbetarna, tid som de istället kan lägga på annat.

Klarspråksarbete i Sverige och i världen

Det finns många goda exempel på hur klarspråksarbete har hjälpt verksamheter. Om du vill veta mer så kan läsa om hur andra har gjort här.

Det är inte bara i Sverige som vi arbetar med klarspråk. Myndigheter världen över inser vinsten med att skriva texter som folk förstår. Vill du till exempel läsa mer om klarspråk på engelska så kan du göra det här.